‘Goed leiderschap is topsport. Topsport vraagt training en scholing, een breed palet aan opleidingen van goede kwaliteit’

05 maart 2018

Bij alle besluiten die het Schoolleidersregister PO neemt worden schoolleiders betrokken. Zo zijn bijvoorbeeld de criteria in samenspraak opgesteld, zijn de professionaliseringsthema’s tot stand gekomen na veel overleg en nemen schoolleiders in de Commissie Registratie besluiten over registratieaanvragen. Kees van Heesbeen, RDO, is lid van de Commissie Certificering. Deze commissie bepaalt welke opleidingen wel of niet in aanmerking komen voor certificering. We stellen Kees en het werk dat hij doet graag voor.

 • Wat is de reden dat u ervoor heeft gekozen om lid te worden van de Commissie Certificering?
  Ik vind het Schoolleidersregister PO een belangrijk platform van ontwikkeling voor schoolleiders PO. Ik wilde me er graag actief voor inzetten. Zo is de bal gaan rollen.
 • Waaruit bestaat de Commissie Certificering?
  In de Commissie Certificering hebben 16 mensen zitting. Het merendeel daarvan is schoolleider. Vanuit de wetenschappelijke raad van het Schoolleidersregister PO heeft ook een van de leden zitting in de commissie. Vanuit de wereld van de opleidingen en bureaus voor werving en selectie van schoolleiders zijn er ook vertegenwoordigers. Vanuit het Schoolleidersregister PO is de directeur de voorzitter van de commissie. De commissie wordt door een drietal adviseurs ondersteund. Zij doen veel noodzakelijk voorwerk rondom certificeringsaanvragen en zij verzorgen ook het verslag en de correspondentie. Voor de manier waarop het werk van de commissie wordt ondersteund spreek ik graag grote waardering uit.
 • Vindt u het belangrijk dat de commissie voor een deel bestaat uit schoolleiders?
  Schoolleiders weten heel goed wat er leeft onder schoolleiders. Door schoolleiders in de commissie zitting te laten nemen wordt deze actualiteit als het ware naar binnen gehaald. Daarnaast is het van belang dat schoolleiders zelf deel uitmaken van een instituut dat er voor hen zelf is. Ik noem dat eigenaarschap van de beroepsgroep zelf.
 • Waarom is het certificeringsproces belangrijk?
  In het certificeringsproces wordt naar de diversiteit en de kwaliteit van opleidingen gekeken. Gaande de jaren is daardoor een breed palet ontstaan van opleidingen waarmee schoolleiders aan hun ontwikkeling kunnen werken en daardoor zijn zij in mijn ogen beter in staat om vorm te geven aan hun eigen leiderschap in hun eigen context. De certificeringscommissie beoordeelt overigens niet alleen het opleidingsaanbod, maar ook de kwaliteit van panels rondom assessments voor schoolleiders.
 • Hoe gaat de certificering van professionaliseringsaanbod in zijn werk?
  De certificering verloopt via een gestandaardiseerde aanvraagprocedure. Er is een uitgebreid aanvraagformulier waarop de aanvrager precies moet aangeven welke professionaliseringsthema’s en/of deelthema’s met het aanbod worden afgedekt. We kijken naar de leerdoelen, de literatuur, hoe het aanbod inhoudelijk is vormgegeven en hoe de toetsing of examinering plaatsvindt. Als de aanvraag is binnengekomen bij het Schoolleidersregister PO maken de adviseurs een analyse en worden de gegevens verwerkt in een voorlegger voor de vergadering van de Commissie Certificering. Een week voor een vergadering plaatsvindt, ontvangen de commissieleden die bij deze vergadering aanwezig zijn alle stukken ter voorbereiding. In de vergadering vindt de besluitvorming plaats en daarna wordt de aanbieder schriftelijk van de besluitvorming op de hoogte gesteld. Gecertificeerd aanbod wordt op www.professionaliseringsaanbod.nl geplaatst.
 • Wat houden uw werkzaamheden voor de commissie in?
  Ik beoordeel alle stukken voorafgaande aan de vergadering. Door het grote aantal bijlagen bij de aanvragen kost dit vaak wel even tijd. Uiteraard ben ik aanwezig op de vergaderingen van de commissie. Ik neem daar deel aan de behandeling van de aanvragen en weeg samen met de andere commissieleden de aanvragen af.
 • Waar let u zelf op als u een aanvraag doorleest?
  Ik vind het belangrijk dat er een duidelijke verbinding wordt gelegd tussen doelen, inhoud en toetsing. Daarnaast moet de opleiding ook zodanig vormgegeven zijn dat de schoolleider die het aanbod volgt daadwerkelijk in staat wordt gesteld een substantiële ontwikkeling door te maken.
 • Wat zou u in het komende jaar graag zien met betrekking tot het register en/of de commissie?
  Wellicht is het een idee om vanuit het schoolleidersregister  gefaciliteerde  intervisienetwerken op te bouwen. Schoolleiders kunnen elkaar dan actiever ontmoeten en professionele uitdagingen verkennen dan wel op zoek gaan naar oplossingen voor problemen die zij in hun dagelijkse praktijk ervaren.
 • Wat is volgens u de meerwaarde van het Schoolleidersregister PO?
  Binnen het onderwijs staat ontwikkeling en groei centraal. Dat is een proces wat eigenlijk nooit klaar is. Sinds het Schoolleidersregister PO er is horen schoolleiders ontwikkeling en groei in hun carrière aan te tonen. Ik heb de indruk dat er onder schoolleiders draagvlak voor het Schoolleidersregister PO is. Goed leiderschap is topsport. Topsport vraagt training en scholing. In onze snel veranderende wereld is het voor schoolleiders belangrijk dat zij zich kunnen professionaliseren binnen een gecertificeerd aanbod, wat daarmee ook aan kwaliteitseisen moet voldoen. Het Schoolleidersregister PO bewaakt dit. Ik wens alle schoolleiders vele mooie opleidingsmomenten en veel succes en passie in hun werk.

Naar nieuwsoverzicht