Certificeren

Om opleidingen en beoordelingsprocedures te kunnen certificeren, beoordeelt de commissie Certificering het aanbod. Wanneer de inhoud en kwaliteit aansluiten bij de competenties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs, neemt het Schoolleidersregister PO de opleiding, het assessment of de EVC-procedure op in het register.

Aanbod voor de basisregistratie

Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen op verschillende manieren aantonen dat zij beschikken over de competenties uit de beroepsstandaard. Namelijk met:

  • een gecertificeerde afgeronde schoolleidersopleiding;
  • een gecertificeerd positief doorlopen toetsingsassessment;
  • een positief doorlopen EVC-procedure;
  • individuele diplomawaardering.

Lees meer over het certificeren van aanbod voor de basisregistratie.

Aanbod voor herregistratie

Na hun registratie als RADO of RDO registreren schoolleiders zich iedere vier jaar opnieuw. Gedurende de herregistratieperiode kunnen zij op twee manieren werken aan hun professionalisering:

  1. door een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding af te ronden (mits de master behaald is na de meest recente (her)registratiedatum);
  2. door zich verder ontwikkelen in minimaal drie van de zeven professionaliseringsthema’s

Professionaliseren aan de hand van de thema’s kan langs een formele of informele route:

  • Als opleider kunt u opleidingen die een heel thema of een heel subthema behandelen, door het Schoolleidersregister laten beoordelen. Gecertificeerd aanbod wordt opgenomen in het register.
  • Informeel leren wordt beoordeeld door peer review of door een professionele beoordelaar. Bent u (aanbieder van) professioneel beoordelaar(s), dan kan het Schoolleidersregister PO u, na certificering, opnemen in het register.

Lees meer over het certificeren van aanbod voor de herregistratie.


Stroomschema voor aanbieders

In het stroomschema kunt u zien in welke categorie uw aanbod valt en welk informatiepakket daarbij hoort.