Veelgestelde vragen

 • Registratie

 • 1. Wat is RDO en RADO?

  RDO staat voor Registerdirecteur Onderwijs. RADO staat voor Registeradjunct-directeur Onderwijs.

 • 2. Hoe kan ik registratie aanvragen?

  Wanneer de opleiding die u hebt gevolgd of het door u afgeronde assessment, EVC procedure of IDW in het register staat kunt u deze als kwalificatie selecteren. U moet hier wel een bewijsstuk (diploma of certificaat) aan toevoegen. Vervolgens kunt u registratie als RDO of RADO aanvragen.

 • 3. Hoe verloopt de beoordelingsprocedure?

  Uw registratieaanvraag wordt in behandeling genomen door één van de adviseurs. Zij formuleren op basis van de door u verstrekte informatie een advies voor de Commissie Registratie. Soms is meer informatie nodig. De adviseur neemt dan contact met u op. De Commissie Registratie neemt vervolgens een besluit over de registratie. De commissie komt 10 tot 12 keer per jaar bij elkaar. Tussen het moment dat u uw aanvraag indient en de daadwerkelijke registratie zit doorgaans twee maanden. Zodra de commissie een besluit heeft genomen over uw registratie, ontvangt u hierover per e-mail bericht.

 • 4. Hoe lang duurt het voordat ik geregistreerd ben?

  De commissie komt 10 tot 12 keer per jaar bij elkaar. Tussen het moment dat u uw aanvraag indient en de daadwerkelijke registratie zit doorgaans twee maanden. Zodra de commissie een besluit heeft genomen over uw registratie, ontvangt u hierover per e-mail bericht.

 • 5. Waarom staat mijn opleiding op niveau basisbekwaam in het register en niet op niveau vakbekwaam?

  Of opleidingen als basisbekwaam of vakbekwaam in het register staan heeft te maken met de omvang en het niveau van de opleidingen. Het Schoolleidersregister PO ontvangt informatie van de opleiders over de inhoud en omvang. Naast aansluiting bij de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po geldt voor vakbekwaam een eis van minimaal 30 ECTS en voor basisbekwaam geldt een omvang van minimaal 15 ECTS.

 • 6. Ik ben een directeur met een opleiding op het niveau basisbekwaam en kan geen registratieaanvraag doen. Wat moet ik nu doen?

  Naast een schoolleidersopleiding zijn er ook andere manieren waarmee u kunt aantonen dat u voldoet aan de basiskwalificaties voor directeuren in het primair onderwijs. Dat kan via een Assessment, een EVC-procedure of door middel van Individuele Dipomawaardering (IDW).  Meer informatie over deze mogelijkheden leest u onder 'basisregistratie'. Daarnaast kunt u contact opnemen met uw opleider. Wellicht kunt u met een instroomtraject alsnog een diploma op het niveau vakbekwaam behalen.

 • 7. Wat is het verschil tussen inschrijven en registreren?

  Voor de lancering van het Schoolleidersregister in juni 2013 is een registerreglement vastgesteld op grond waarvan u zich als schoolleider kunt inschrijven in het register. Dit omvat een aantal basiscriteria, zoals het werkzaam zijn in een leidinggevende functie in het primair onderwijs. Op basis van deze basisvoorwaarden kunt u zich inschrijven. Om geregistreerd te kunnen worden als registerdirecteur of registeradjunct-directeur wordt beoordeeld of voldaan wordt aan de criteria voor de eerste volwaardige registratie.

 • 8. Wie bepaalt de eisen voor registratie en herregistratie?

  De eisen voor registratie en herregistratie worden in samenspraak met de beroepsgroep opgesteld. Dit gebeurt door middel van klankbordgroepen. Uiteindelijk neemt het bestuur van Schoolleidersregister PO een definitief besluit over de eisen voor registratie en herregistratie.

 • 9. Wat zijn de registratiecriteria?

  Om te kunnen registreren als RDO of RADO moet u aantonen te beschikken over de basiskwalificaties die van u als schoolleider verwacht mogen worden. U kunt dit op verschillende manieren aantonen. Lees meer >

 • 10. Wie toetst of ik aan de eisen voldoe?

  Het toetsen van de door u opgevoerde professionaliseringsactiviteiten gebeurt door de Commissie Registratie. Deze commissie bestaat uit een aantal schoolleiders alsmede de directeur van Schoolleidersregister PO.

 • 11. Uit wie bestaat de Commissie Registratie?

  De Commissie Registratie bestaat uit een aantal schoolleiders alsmede de directeur van Schoolleidersregister PO. De leden van de commissie worden door het bestuur benoemd.

 • 12. Hoe kan ik zien of ik geregistreerd ben?

  Wanneer u geregistreerd bent, ziet u de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur (RADO) bij uw naam staan.

 • Inloggen en account

 • 1. Ik ben schoolleider. Hoe kan ik mij inschrijven in het register?

  Klik op de knop Registreren op de homepage en vul uw gegevens in.

 • 2. Wat moet ik doen als mijn school niet in de lijst met scholen voorkomt?

  Kies de optie ‘één van mijn scholen staat er niet tussen’. U kunt uw aanmelding dan gewoon afronden. De lijst met scholen wordt maandelijks met de meest actuele gegevens van DUO bijgewerkt. U kunt dan nogmaals controleren of uw school in de lijst voor komt.

 • 3. Hoe wordt gecontroleerd of mijn inschrijving correct, volledig en juist is?

  Inschrijving is zoveel mogelijk gebaseerd op vertrouwen. Er vindt wel controle plaats. De controle van gegevens gebeurt via steekproeven. U wordt geïnformeerd als u bent geselecteerd voor een steekproef. Ook het bestuur heeft de mogelijkheid om in te loggen. Zij kunnen nagaan of de ingevoerde gegevens kloppen.

 • 4. Ik ben ingeschreven, maar niet vindbaar. Hoe kan dit?

  U bent vindbaar op de website nadat u voor de eerste keer bent ingelogd en onder ‘dienstverbanden’ een dienstverband heeft opgevoerd.

 • 5. Waarom moet ik een persoonsgebonden e-mailadres gebruiken bij aanmelden?

  Bij gebruik van een algemeen adres (zoals directie@school.nl) kunnen problemen ontstaan als u bij een andere organisatie gaat werken.

 • 6. Aan welke criteria moet mijn wachtwoord voldoen?

  Uw wachtwoord moet aan de volgende eisen voldoen: minimaal 6 karakters, maximaal 10 karakters,1 kleine letter,1 hoofdletter,1 cijfer. Ook mag uw wachtwoord niet hetzelfde zijn als uw e-mailadres.

 • 7. Wat moet ik doen als ik mijn e-mailadres wil wijzigen?

  Om uw e-mailadres te wijzigen moet u eerst inloggen op uw account. Vervolgens gaat u naar ‘mijn gegevens’, en dan naar ‘accountgegevens’. Hier klikt u achter uw e-mailadres op de knop ‘wijzigen’. Daar kunt u uw nieuwe e-mailadres invoeren. U ontvangt een e-mail op uw nieuwe e-mailadres met een activatielink. Klik op deze link om de wijziging te bevestigen.

 • 8. Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?

  Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u klikken op ‘Wachtwoord vergeten?' Deze knop kunt u vinden op de inlogpagina ‘Mijn registratie’. Vervolgens voert u uw e-mailadres in. U ontvangt hierna een e-mail met een link, waarmee u eenmalig kunt inloggen en uw wachtwoord aan kunt passen.

 • 9. Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord wil wijzigen?

  Als u uw wachtwoord wilt wijzigen kunt u na het inloggen klikken op ‘Wijzigen wachtwoord’. Vervolgens voert u uw huidige wachtwoord in en daarna tweemaal uw nieuwe wachtwoord. Daarna klikt u op opslaan.

 • 10. Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

  U kunt uw persoonlijke (adres)gegevens waarmee u in het Schoolleidersregister PO ingeschreven staat zelf aanpassen door in te loggen in het register en te klikken op ‘Mijn gegevens’. Vervolgens klikt u bij ‘Persoonsgegevens’ op de button onderaan ‘Wijzig persoonsgegevens’.

 • 11. Mijn account is geblokkeerd nadat ik mijn wachtwoord vijf keer verkeerd heb ingevuld. Wat moet ik doen?

  Neem contact op via het contactformulier op de website onder vermelding van uw naam, e-mailadres en de naam van uw school. Uw account wordt dan zo snel mogelijk gedeblokkeerd.

 • Herregistratie

 • 1. Hoe kan ik mij herregistreren?

  Iedere schoolleider is anders. Daarom kiest u na uw eerste registratie de professionaliseringsroute die het best bij u past. Afhankelijk van uw eigen praktijk en behoefte kunt u kiezen voor:

  Bent u geregistreerd als RADO met een opleiding op niveau basisbekwaam en wilt u doorgroeien naar een directeursfunctie? Dan kunt u de herregistratieperiode (ook) gebruiken om een van de gecertificeerde schoolleidersopleidingen op niveau vakbekwaam te behalen. 

 • 2. Wat staat er in mijn plan voor ontwikkeling?

  In uw plan voor ontwikkeling geeft u aan op welke wijze u in de herregistratieperiode toe wilt werken naar herregistratie. Indien u kiest voor ontwikkeling op de professionaliseringsthema’s geeft u uw keuze voor minimaal drie van deze thema’s aan. U kunt uw keuze tussentijds wijzigen. Minimaal eens per jaar geeft u in het register de voortgang aan. 

 • 3. Aan hoeveel professionaliseringsthema’s werk ik in die vier jaar?

  In vier jaar tijd werkt u aan drie thema’s. Professionalisering op deze thema’s kan door middel van formeel leren, informeel leren of een combinatie van beide.

 • 4. Welke masteropleidingen kan ik volgen?

  Wanneer u nog geen masteropleiding heeft gevolgd, kunt u de herregistratieperiode van vier jaar gebruiken om dit wel te doen. U kunt dan kiezen uit een van de masteropleidingen die aansluiten bij de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po. Deze masters zijn in het register zijn opgenomen, een overzicht daarvan vindt u hier. Staat een master die u zou willen volgen er niet in? Neem dan contact op met het Schoolleidersregister PO om de evt. mogelijkheden te bespreken. Voor de herregistratie geldt uiteraard dat de datum van afstuderen na de eerste registratie als RDO of RADO ligt.

 • 5. Wat is informeel leren?

  In de dagelijkse praktijk en in de samenwerking met collega’s doet u veel nieuwe leerervaringen op. Daarom is er ook veel ruimte voor informeel leren, het leren in uw eigen praktijk waar geen certificaat of diploma aan gekoppeld is. Bij informeel leren wordt uiteindelijk door een professioneel beoordelaar of door andere schoolleiders getoetst of u een substantiele ontwikkeling heeft doorgemaakt op het (deel)thema.

 • 6. Mijn opleiding/cursus/ professioneel beoordelaar staat niet in het register

  Wilt u een opleiding of cursus gaan volgen in het kader van een van de professionaliseringsthema’s en staat deze nog niet op de website en het register? Neem dan contact op met de aanbieder zodat zij hun aanbod kunnen laten beoordelen door het Schoolleidersregister PO.

 • 7. Wat zijn de professionaliseringsthema’s?
 • 8. Wat is formeel leren?

  Wanneer u zich wilt ontwikkelen op (een van) de thema’s door middel van formeel leren neemt u deel aan professionaliseringsaanbod zoals een opleiding of cursus, dat het gehele (deel)thema behandelt. Professionaliseringsaanbod dat u kunt gebruiken ten behoeve van de herregistratie wordt vooraf door het Schoolleidersregister PO beoordeeld en, indien goedgekeurd door de commissie certificering, opgenomen in het register. In het register vindt u een overzicht van aanbod dat gecertificeerd is.

 • 9. Hoe wordt formeel leren getoetst?

  Bij formeel leren vindt de toetsing plaats bij de aanbieder die u een bewijsstuk verstrekt, bijvoorbeeld een diploma, certificaat of getuigschrift. Dit kunt u vervolgens opvoeren in het register.

 • 10. Hoe wordt informeel leren getoetst?

  Informeel leren kunt u op twee manieren afsluiten. U maakt eerst zelf een inschatting of u zich op dit (deel)thema in voldoende mate ontwikkeld heeft. U kunt gebruik maken van diverse instrumenten om hier voor uzelf zicht op te krijgen. Als u zover bent, kunt u uw ontwikkeling op dit (deel)thema voor validering voorleggen aan andere schoolleiders of een professioneel beoordelaar.

 • 11. Welke opleidingen/cursussen kan ik volgen?

  Professionaliseringsaanbod dat u kunt gebruiken ten behoeve van de herregistratie wordt vooraf door het Schoolleidersregister PO beoordeeld en, indien goedgekeurd door de commissie certificering, opgenomen in het register. In het register vindt u een overzicht van aanbod dat gecertificeerd is.

 • 12. Wanneer moet ik mij herregistreren?

  Wanneer u eenmaal geregistreerd bent als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO), registreert u zich iedere vier jaar opnieuw. De uiterste datum van uw herregistratie ligt vier jaar na de datum van uw registratie. In het register kunt u zien wanneer u uiterlijk herregistratie aan moet vragen.

 • 13. Heeft u meer tijd nodig voor uw herregistratie?

  Dan kunt u een verzoek tot uitstel van de herregistratie voorleggen aan de Commissie Registratie. U kunt hiervoor gebruik maken van dit formulier. Het formulier kunt u mailen naar registreren@schoolleidersregisterpo.nl.

 • Uitschrijven

 • 1. Hoe kan ik mij uitschrijven?

  Wanneer uw dienstverband eindigt of wanneer u met pensioen gaat kunt u zich uit laten schrijven uit het register. U kunt hiertoe een verzoek doen aan het Schoolleidersregister PO via info@schoolleidersregisterpo.nl.

 • 2. Kan ik mij zonder consequenties uitschrijven?

  Bent u werkzaam schoolleider en wilt u zich uitschrijven? Dan wijzen wij u op de cao po 2016-2017 (artikelen 9.11 en 9.12) waarin is vastgelegd dat alle directieleden verplicht zijn zich in te schrijven en te (her)registreren in het Schoolleidersregister PO. Wanneer u zich herkent in deze omschrijving is het mogelijk dat u in de toekomst te maken krijgt met de consequenties als beschreven in 9.12 lid 4: Indien het directielid niet uiterlijk 1 januari 2018 geregistreerd is, kan hij zijn directiefunctie niet meer vervullen. Het ontbreken van (her-)registratie is een ontslaggrond cf. artikel 3.8 lid 8 danwel artikel 4.7 van de cao. De werkgever is in dit geval verplicht de werknemer een andere functie aan te bieden waarvoor hij wel gekwalificeerd is, mits deze functie beschikbaar is.

 • 3. Blijft mijn registratie geldig als ik mij uitschrijf?

  Nee, door u uit te schrijven vervalt uw registratie als Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur Onderwijs.  U mag  na de uitschrijfdatum geen gebruik meer maken van het u verstrekte beeldmerk  en van  de titel RDO/RADO.

  In de toekomst kunt u aan het feit dat u eerder geregistreerd bent geweest ook geen rechten ontlenen. Wilt u zich op een later moment toch weer registreren dan zult u t.z.t. moeten voldoen aan de dan geldende basiskwalificaties om geregistreerd te kunnen worden.

 • 4. Ik ga met pensioen, moet ik mij uitschrijven?

  Wanner u met pensioen gaat kunt u twee dingen doen:

  1. De datum van het einde van uw dienstverband invullen. U ontvangt dan geen nieuwe factuur voor de jaarlijkse bijdrage in het volgende kalenderjaar, maar blijft nog wel in het register staan zolang uw registratie geldig is. Vul in uw persoonlijke account een einddatum van uw dienstverband bij uw oude werkgever in. Ga hiervoor in uw account naar Mijn gegevens> dienstverbanden. Klik achter het dienstverband dat u wilt wijzigen (beëindigen) op het wijzigingsicoontje (potlood). Hier kunt u de einddatum invullen en deze opslaan door onderaan te klikken op wijzigen.  Let op: het is niet mogelijk om hier een toekomstige datum in te vullen.
  2. Wanneer u uw persoonlijke account definitief wilt laten verwijderen kunt u contact opnemen met het Schoolleidersregister PO.
 • 5. Ik ben tijdelijk geen schoolleider, moet ik mij uitschrijven?

  Wanneer u tijdelijk geen schoolleider bent, hoeft u zich niet uit te schrijven in het register.  Geef in het register voor 1 januari  de datum aan waarop u niet langer schoolleider bent. U ontvangt dan geen factuur totdat u weer schoolleider bent.

  Ga hiervoor in uw account naar Mijn gegevens > dienstverbanden. Klik achter het dienstverband dat u wilt wijzigen (beëindigen) op het wijzigingsicoontje (potlood). Hier kunt u de einddatum invullen en deze opslaan door onderaan te klikken op wijzigen. Let op: het is niet mogelijk om hier een toekomstige datum in te vullen. U blijft in het register staan zolang uw registratie geldig is en kunt een nieuw dienstverband toevoegen zodra u een nieuwe betrekking als schoolleider aangaat.

 • Jaarlijkse bijdrage

 • 1. Wat is de jaarlijkse bijdrage in 2019?

  In februari 2019 wordt de factuur voor de jaarlijkse bijdrage aan het Schoolleidersregister PO verstuurd. De jaarlijkse bijdrage is voor 2019 vastgesteld op 195 euro.

 • 2. Waarom ontvang ik een factuur?

  In de cao po is vastgelegd dat er een jaarlijkse bijdrage moet worden betaald voor inschrijving in het register. Deze bijdrage kunt u declareren bij uw bestuur. Iedere schoolleider die ingeschreven of geregistreerd is in het register en die een dienstverband heeft ontvangt eens per jaar een factuur voor de jaarlijkse bijdrage. Bij uw inschrijving bevestigt u kennis te nemen van het registerreglement, waarin is aangegeven dat er een jaarlijkse bijdrage moet worden betaald.

 • 3. Ik ben nog niet geregistreerd, moet ik dan al wel betalen?

  Ja. Iedere schoolleider die ingeschreven is in het register, ontvangt een keer per jaar een factuur van de jaarlijkse bijdrage.

 • 4. Hoe ontvang ik een factuur?

  De factuur ontvangt u per e-mail. Heeft u een ‘factuuradres’ ingevuld in het register, dan versturen wij de factuur naar het e-mailadres dat u bij ‘factuuradres’ hebt ingevuld. Anders ontvangt u de factuur op het e-mailadres waarmee u inlogt op uw schoolleidersaccount. U kunt deze gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw bestaande schoolleidersaccount.

 • 5. Hoe vaak krijg ik een factuur?

  De facturering voor de jaarlijkse bijdrage het Schoolleidersregister PO  gaat per kalenderjaar. Ingeschreven en geregistreerde schoolleiders krijgen aan het begin van ieder kalenderjaar de factuur. Schoolleiders die zich gedurende het jaar inschrijven krijgen korte tijd na inschrijving de factuur voor dat kalenderjaar.

 • 6. Ik ben niet het hele jaar schoolleider geweest, moet ik het gehele bedrag betalen?

  Ja. De jaarlijkse bijdrage wordt niet gedurende het jaar bijgesteld of gecrediteerd wanneer u niet het volledige jaar een dienstverband heeft of niet het volledige jaar ingeschreven staat.

 • 7. Ik ben mijn factuur kwijt

  Wanneer u de factuur kwijt bent kunt u een kopie opvragen via factuur@schoolleidersregisterpo.nl.

 • 8. Waar kan ik terecht voor vragen over mijn factuur?

  Voor vragen over de factuur kunt u contact met ons opnemen via factuur@schoolleidersregisterPO.nl of 030-234 73 60.

 • 9. Hoe kan ik de jaarlijkse bijdrage declareren?

  U kunt de jaarlijkse bijdrage declareren bij het bestuur waar u werkzaam bent of was ten tijde van uw inschrijving in het Schoolleidersregister PO. Besturen ontvangen ten behoeve van de professionaliseringskosten van de schoolleiders, maar ook voor het betalen van de jaarlijkse factuur van het Schoolleidersregister PO, jaarlijks ruim 3000 euro scholingsgelden.

 • 10. Waarom ontvang ik een herinnering of een aanmaning?

  Als een factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn  wordt betaald, ontvangt u per e-mail een herinnering.  Als er na de gestuurde herinnering geen betaling is binnengekomen, ontvangt u een aanmaning waarin in het te betalen bedrag  aanmaankosten zijn opgenomen.

 • 11. Waarom ontvang ik een incassobrief?

  Als het bedrag genoemd in de herinnering en in de aanmaning niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau. Vanaf dat moment bent u naast het factuurbedrag ook de wettelijke toegestane incassokosten verschuldigd.

 • 12. Ben ik als schoolleider verplicht tot betalen?

  Ja. U bent als schoolleider zelf verantwoordelijk voor de inschrijving in het register, het up-to-date houden van uw gegevens en het op tijd betalen van de jaarlijkse bijdrage. Deze jaarlijkse bijdrage kunt u declareren bij het bestuur waar u werkzaam was in het jaar waarop de factuur slaat. Dit maakt het bestuur echter niet betalingsplichtig, dit is de schoolleider zelf.

 • 13. Kan ik gegevens op mijn factuur laten aanpassen?

  Gegevens op een reeds gegenereerde factuur kunnen wij niet meer aanpassen. De factuur staat altijd op naam van de schoolleider. Heeft u in het register een ‘factuuradres’ ingevuld, dan sturen wij de factuur naar dit adres. Heeft u geen ‘factuuradres’ ingevuld dan, wordt het door u opgegeven ‘postadres’ gebruikt. De factuur staat altijd op naam van de schoolleider. Het is voor ons niet mogelijk om uw gegevens in het register aan te passen, dit kunt u zelf doen door in te loggen in uw persoonlijke account van het register.