Bijdrage en bekostiging

Jaarlijkse bijdrage

Volgens cao-afspraken zijn schoolleiders verplicht zich te registreren. Alle schoolleiders betalen een jaarlijkse bijdrage voor het schoolleidersregister. Voor 2019 is de bijdrage vastgesteld op 195 euro. U kunt die bijdrage declareren bij het bestuur van de stichting of vereniging waar u werkt.

 
Bekostiging

Besturen ontvangen jaarlijks ruim 3000 euro aan scholingsgelden, bestemd voor:

 • de professionaliseringskosten van de schoolleiders;
 • de jaarlijkse bijdrage aan het Schoolleidersregister PO.

Het Schoolleidersregister PO wordt volledig bekostigd uit die jaarlijkse bijdragen van de schoolleiders. Daarmee is het Schoolleidersregister dus echt van en voor de schoolleiders zelf.


Taken van het Schoolleidersregister PO

Het Schoolleidersregister PO heeft drie taken:

 • registreren
 • certificeren (opleidingen, assessments en professionaliseringsactiviteiten)
 • kennisbasis (schoolleiderschap en beroepsstandaard)


Registreren

Om te kunnen beoordelen of schoolleiders voldoen aan de basiskwalificaties en vervolgens, iedere vier jaar, aan de herregistratiecriteria:

 • is een registratiesysteem gebouwd;
 • zijn herregistratiecriteria ontwikkeld;
 • is er een helpdesk voor vragen over de werking van het systeem;
 • worden maandelijks bijeenkomsten van de Commissie Registratie georganiseerd.


Certificeren

Het Schoolleidersregister PO:

 • certificeert schoolleidersopleidingen, assessments en andere professionaliseringsactiviteiten voor opname in het register;
 • onderhoudt daarvoor contacten met aanbieders en met de panels en auditcommissies die de kwaliteit beoordelen;
 • organiseert de bijeenkomsten van de commissie Certificering;
 • neemt positief beoordeelde opleidingen en andere professionaliseringsactiviteiten op in het register.

 
Kennisbasis

Het Schoolleidersregister PO ontwikkelt en onderhoudt de kennisbasis voor schoolleiders in het primair onderwijs. Deze kennisbasis biedt:

 • opleiders en aanbieders van professionaliseringsaanbod de mogelijkheid hun aanbod goed afgestemd te houden op de laatste ontwikkelingen en inzichten van het vak van schoolleider primair onderwijs;
 • schoolleiders, bestuurders en HRM-professionals in het PO toegang tot kennis over actuele ontwikkelingen en inzichten.

 Het Schoolleidersregister PO kan deze kennisbasis slechts ontwikkelen en onderhouden, door:

 • onderzoek te doen;
 • schoolleiders en hun stakeholders regelmatig te raadplegen;
 • nauw contact te onderhouden met wetenschappers.